Zabezpečenie pohľadávky bankovou zárukou

Predpokladom efektívneho podnikania je okrem správne nasadeného podnikateľského plánu aj potreba kapitálu a v neposlednom rade nutnosť riadnych manažérskych a obchodných skúsenosti. Je zrejmé, že pri dostatočne rozvíjajúcom sa podnikaní vznikajú podnikateľskému subjektu nielen zisky, ale samozrejme je vytváraný priestor i pre nežiadúce pole ako je vznik strát napríklad vo forme pohľadávok, ktoré podnikateľ eviduje voči svojim obchodným partnerom.

závazná smlouva

Včasné nastavenie správy pohľadávok zvyšuje efektivitu plynulého kolobehu a znižuje riziko strát. Nakoľko je však väčšina podnikateľských subjektov zameraná predovšetkým na podstatu svojho podnikania, priestor pre vznik oddelenia správy pohľadávok býva častokrát minimálny. V tomto prípade je maximálne vhodné odovzdať správu pohľadávok externej spoločnosti, ktorá dokáže zabezpečiť riadny vymáhací proces bez potreby zapojenia veriteľa. Prokliensky prístup a profesionálne služby v tomto smere ponúka vymáhacia spoločnosť Claims Collection, ktorá okrem aktívneho vymáhacieho procesu zabezpečuje pre svojich klientov aj možnosť správy pohľadávok a konzultácie týkajúce sa ich zabezpečenia.

Slovenská legislatíva poskytuje viaceré možnosti zabezpečovacích prostriedkov, ktoré sú upravené v Občianskom zákonníku. Značnú časť z týchto prostriedkov ako je napríklad ručenie či zmluvná pokuta, možno pri aplikácií doplnkových ustanovení Obchodného zákonníka nasadiť i na zabezpečenie pohľadávok plynúcich z obchodných vzťahov. Jednou z takýchto možností je banková záruka, ktorá je medzi odborníkmi považovaná za jednu z najbezpečnejších foriem zabezpečenia, nakoľko za riadne plnenie záväzku ručí banka, ktorá je klasifikovaná ako silný inštitút. Vzhľadom na silu, ktorú tento zabezpečovací prostriedok poskytuje, je prirodzene zrejmé, že dosiahnutie bankovej záruky nie je jednoduché a subjekt, ktorému má byť poskytnutá, musí prejsť náročným klasifikačným postupom.

paragraf

V prvom rade je však potrebné poznať, čo tento zabezpečovací inštitút poskytuje a ako funguje. Bankovú záruku upravuje §313 až §322 Obchodného zákonníka a podobne ako právny inštitút ručenia predstavuje povinnosť tretej osoby, a teda banky zabezpečiť plnenie záväzku za dlžníka. Táto povinnosť vyplýva z vyhlásenia, ktoré je súčasťou záručnej listiny. Tvorba a platnosť záručnej listiny je nadviazaná na uzatvorenie zmluvy medzi bankou a dlžníkom, pričom jej uzatvoreniu takisto predchádzajú špecificky dohodnuté podmienky. V obsahu záručnej listiny musí byť identifikovaný záväzok banky, ktorý banke vzniká v prípade neplnenia zo strany dlžníka, ako aj výška peňažnej sumy, za ktorú je banková záruka preberaná.

Bankovú záruku pritom subjektu nemusí poskytnúť len jedna banka, ale i viacero bánk zároveň. Vtedy je tento kontrakt označovaný ako spoločná banková záruka. Z pohľadu veriteľa predstavuje spoločná banková záruka väčšiu istotu a pravdepodobnosť uspokojenia pohľadávky, nakoľko je pri zvýšenom počte ručiacich bánk zjednodušená možnosť vymáhania pohľadávky.

Bankovej záruke môžu pritom podliehať pohľadávky peňažné i nepeňažné, avšak plnenie banky je vždy bez ohľadu na charakter pohľadávky peňažné, a práve i z toho dôvodu je potrebné v záručnom liste vyčísliť výšku ručenej sumy. Pokiaľ sa bližšie zameriame na oblasť využitia bankovej záruky, jej uplatnenie najčastejšie nachádzame napríklad pri verejných obstarávaniach a súťažiach, pri záruke za splnenie, dodanie alebo platenie, a to nielen v domácom, ale aj v zahraničnom obchode.

advokát

Ako sme už spomenuli vyššie, z pohľadu veriteľa predstavuje banková záruka prakticky minimalizáciu rizík spojených s neplnením, avšak i tento zabezpečovací inštitút je potrebné riadne poznať, nakoľko okrem povinností tohto inštitútu vznikajú banke určite práva ako aj možnosti zániku bankovej záruky, čo môže vymáhanie pohľadávky v konečnom dôsledku značne ovplyvniť. Ak sa nachádzate v situácií, kedy evidujete rôzne pohľadávky, a to nielen pohľadávky zabezpečené bankovou zárukou, neváhajte kontaktovať tím spoločnosti Claims Collection a dosiahnite tak rýchle a plynulé vymáhanie pohľadávky bez zbytočnej záťaže.