Domáce úlohy: pre a proti


Niektorí rodičia sa sťažujú na domáce úlohy, ktoré deti dostávajú v škole.  Podľa nich zasahujú do rodinného života a voľného času dieťaťa. Rodičia dnes prichádzajú domov neskoro, prakticky až večer, a radi by prenechali robenie domácich úloh na školu.

úkoly

Učitelia upozorňujú, že domáce úlohy majú viacero funkcií. Okrem upevňovania a precvičovania učiva je to tiež budovanie vzájomného vzťahu rodiča a dieťaťa. Dieťa sa môže pochváliť, čo už vie, rodič ho môže usmerňovať, chváliť a podporovať. Navyše pri každodennej príprave rodič vníma pokroky svojho dieťaťa a môže zhodnotiť, či vzdelávanie prináša svoje ovocie.

V tejto súvislosti sa otvára  ďalšia otázka, koľko sa toho deti naučia v škole, kde trávia skoro polovicu svojich dní. Prečo štát platí za deti  škole, kde je nešťastné a miesto učiteľa musia suplovať doma rodičia tým, že svoje deti učia  to, čo v škole nepochopilo. Doma to však pochopí pomerne rýchlo. Niekde musí byť chyba, lebo takmer každý druhý rodič priznáva, že dáva svoje dieťa na doučovanie.

zápisky

Aké sú teda výhody a nevýhody domácich úloh?

VÝHODY DOMÁCICH ÚLOH
Pomáhajú deťom k lepším študijným výsledkom. Precvičenie látky upevňuje vedomosti získané v škole.
Zadávanie úloh má výchovnú funkciu. Deti sa vďaka nim učia zodpovednosti za svoju samostatnú prácu.
Rodičia sa prostredníctvom úloh dozvedia, čo sa deti učia a aké pokroky robia. Sú aj príležitosťou pre komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi.

učení

NEVÝHODY  DOMÁCICH ÚLOH
Neúmerne zaťažujú deti aj ich rodičov. Uberajú čas na šport a spoločenský život, narušujú chvíle, ktoré rodina trávi pospolu. Niekedy dokonca skracujú dobu spánku.
V skutočnosti sa na ich vypracovaní často podieľajú rodičia. Vzniká tak nerovnosť medzi žiakmi, ktorým rodičia pomáhajú, a tými, ktorým nepomáhajú.
Škola sa zadávaním práce na doma zbavuje svojej zodpovednosti za vzdelávanie. Za úlohu býva často to, čo učiteľ nestihol prebrať v škole.